Toimiva tiimi luo edellytykset laadulle

Toimiva tiimi luo edellytykset laadulle

mennessä | helmi 21, 2024 | Kirjaesittely | 0 Kommenttia

Kirjaesittely: Samuli Ranta 21.2.2024

Niin varhaiskasvatuksessa kuin monella muullakin alalla työn laatu on riippuvaista toimivasta tiimityöstä. Tiimityö tunnistetaan keskeiseksi tekijäksi organisaatioiden tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta. Tiimien tehokas ja johdonmukainen toiminta puolestaan edellyttää sitä, että joku johtaa tiimien toimintaa.  Tiimityötä ja tiimijohtajuutta onkin pidetty kiinnostavana tutkimuskohteena. Kritiikkiä on kuitenkin kohdistettu siihen, että tiimityöhön ja tiimijohtajuuteen kytkeytyvät ihanteet ovat painottuneet maskuliinisiin arvoihin. Myös varhaiskasvatuksen kontekstissa, joka on perinteisesti ollut naisvaltainen ala, tiimityön ja tiimijohtajuuden tutkimus on ollut niukkaa.

Teokseni Näin johdat varhaiskasvatuksen tiimiä, on kirjoitettu tutkimuspohjaisesti ja siinä on hyödynnetty laajasti käytännön esimerkkejä. Inspiraationa kirjalle ovat toimineet väitöstutkimukseni ja varhaiskasvatuksen tiimityötä ja tiimijohtajuutta käsittelevät tutkimukseni. Kirja on tarkoitettu helpottamaan erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien toimintaa tiimiensä johtajina. Viimeisten vuosien aikana opettajiin on kohdistunut yhä enemmän odotuksia tiimien toiminnan vastuun kantajina. Samalla kuvaus siitä, mitä tiimijohtajuus tarkoittaa, on saattanut kuitenkin jäädä hyvin väljäksi. Teokseni tarkoitus on tarjota tukea tiimijohtajuuden toteuttamiselle.

Teos rakentuu kolmesta eri osiosta. Ensimmäisessä osiossa kuvataan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tiimityöhön ja luovat edellytyksiä tiimityölle. Teoksen toisessa osiossa tiimijohtajuutta tarkastellaan kahdentoista eri toiminnon kautta ja viimeisessä osiossa kuvataan toimivan tiimityön merkittävyyttä.

Toivon, että teokseni tarjoaa varhaiskasvatuksen opettajille, johtajille ja muulle henkilöstölle tukea tiimiensä kehittämiselle. Lisäksi toivon, että teokseni tarjoaa uuden näkökulman tiimityötä ja -johtajuutta käsittelevälle kirjallisuudelle.  Haluan, että se tuo esille naisten äänen osana toimivia tiimejä.

KT Samuli Ranta toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa ja on kysytty luennoitsija. Hän on myös ”Tutkittua varhaiskasvatuksesta” -sivuston perustaja ja toimittaja. Ranta on aktiivisesti ottanut kantaa varhaiskasvatuksen ongelmakohtiin ja haluaa olla mukana kehittämässä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Tällä hetkellä Rannan tutkimustyö painottuu tiimityön, tiimijohtajuuden ja pedagogiikan ulottuvuuksiin.

Löydät lisätietoa Samulista hänen kotisivuiltaan sekä LinkedInin ja Twitterin (X) kautta. Samuliin saat yhteyden myös sähköpostilla: samuli.a.ranta(ät)gmail.com. Samulin kirjoittamat kirjat löydät suoraan kustantajan sivuilta.